Haftalık Bağımsız Gazete 18 Mayıs 2021

Fikirtepe'de yeni planlar askıya çıktı

Bakanlar Kurulu kararıyla afet riskli alan ilan edilerek tüm planları iptal edilen Fikirtepe’de yeni imar planları askıya çıktı.

Fikirtepe'de yeni planlar askıya çıktı

Bakanlar Kurulu kararıyla afet riskli alan ilan edilerek tüm planları iptal edilen Fikirtepe’de yeni imar planları askıya çıktı. Emsal değeri 4.14’ten 4.00’e düşürülen son planda binaların yükseklik sınırı aynı tutularak 80 metre ile sınırlandırıldı. İmar yolları genişletilirken, park, sağlık ve spor alanları gibi donatı alanları arttırıldı, her daireye iki otopark alanı zorunlu kılındı. Bir ay askıda kalacak olan plana 25 Eylül’e kadar itiraz edilebilecek. İtiraz olmazsa bir ay içinde uygulamaya başlanacak.
 
Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, mahkeme kararıyla iptal edilen eski planın ardından askıya çıkarılan 1/1000’lik planı olumlu bulduklarını söylüyor. Fikirtepe’nin iki yıldır yaşanan belirsizlikler nedeniyle sosyal patlamanın eşiğinde olduğunu belirten Öztürk, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu planı incelettiğimiz zaman; her ne kadar bazı küçülmeler olsa da genelde iyi bir plan” diyor.
 
HABER MERKEZİ
  
Bakanlar Kurulu kararıyla 6306 sayılı yasa kapsamına alınan ve riskli alan ilan edilen Fikirtepe’de planlar askıya çıktı. Eski planda 4.14 olan emsal değeri 4.00’e düşürüldü, yükseklik sınırı ise 80 met-reyle sınırlı tutuldu. Kamu yararının daha fazla gözetildiği yeni plana göre taban oturumu dışındaki alanın her 25 metrekaresine bir ağaç dikilmesi öngörülüyor, yollar genişletiliyor. Her daire için binaların altına en az iki otopark yeri gösterilmesi şart koşuluyor. Yeni planda; Bisiklet Yolu Kılavuzu, Engelliler Yönetmeliği, Türk Standartları Enstitüsü yönetmeliği, Etkin Sıvı ve Katı Atık Yönetimi, gri sular, yağmur ve dere suyu kullanımıyla ilgili hükümler ve sürdürülebilir e-nerjilerin kullanımıyla ilgili tedbirlere uyulması şart koşuluyor. Bu yönleriyle de çev-reye daha duyarlı bir plan ortaya çıkıyor.
27 Ağustos’ta askıya çıkan 1/1000’lik yeni Fikirtepe ve Çevresi İmar Planı, bir ay askıda kalacak. 25 Eylül’e kadar bu planlara itiraz etmek isteyenler Kadıköy Belediyesi ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Balmumcu’daki İl Müdürlüğü’ne itirazlarını iletebilecekler.
Fikirtepe’nin riskli alan ilan edildikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı planın mahkeme tarafından iptal edilip Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı planların askıya çıkmasıyla biz de Kadıköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün kapısını çaldık, yeni planla ilgili ayrıntıları aldık.
 
Fikirtepe için neden yeni planların hazırlanması gereği duyuldu?
22.02.2011 tarihli Fikirtepe için uygulanan imar planının yürütmesini Bakanlık durdurdu daha sonra burayı riskli alan ilan etti. 6306 sayılı yasayla riskli alanlarda yapılacak uygulamalar çerçevesinde bu bölge için yeni bir plan hazırlanmaya başlandı. yürürlükteki plan mahkeme kararıyla iptal edildi. Yeni yapılan plan 2.8.2013 tarihli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı olarak şu an askıya çıkarıldı. İlk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Balmumcu’daki merkezinde askıya çıkarıldı. Belediyemizde de vatandaşların bilgilendirilmesi için askıya çıkardık. 
 
Ne zaman askıya çıktı?
27.08.2013’te askıya çıktı. 30 gün askı süresi var. 25.9.2013’e kadar malik sahiplerinin ve kamu yararı güden örgütlerin bu planlara itiraz hakkı var.
Aynı zamanda bakanlık buraya 1/5000’lik plan hazırlıyor. O da çok kısa bir süre içinde askıya çıkacak.
 
Eski planla yeni plan arasında ne farklar var?
Planın ana temasında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanlar ile ilgili hükümler geçerli. Bunun yanında da eski planda birtakım revizyonlar yapılmış, eski planın ana taslağı korunmuş. Eski planda konut, ticaret+konut, ticaret+hizmet+konut ağırlıklı adalar vardı. Bunlar kaldırılmış ve yerine konut, ticaret+konut, ticaret fonksiyonları verilmiş.
Yine etaplar halinde planın emsal değerleri veriliyor. En az parsel büyüklüğü 600 metrekare olarak tutulmuş. Eskiden daha küçük parsellerde yapılaşmaya izin ve-rilmişti. Ancak şimdiki planda en küçük parsel alanı 600 metrekare olarak belirlenmiş, bunun da emsalini 1.8 olarak belirlenmiş. Yeni etaplar yapılmış planda. 601-1200     metrekare için 2.30 emsal, 1201-2500 met-rekare için 2.40 emsal, 2501- 4000 metrekare için 2.60 emsal, 4000 metrekare ve daha büyük parsellerde 3.00 emsal, yapı adasının içerisinde ve bu planda yapılaşmaya konu olan yolları bölerek oluşturduğu alanlarda (kadastral ada) 3.80 emsal, yapı adasını oluşturan parsellerde 4.00 emsal veriliyor. Yani eski plana göre en büyük adada 0.14 emsal eksilme gözüküyor, bu da projeyi ve alanı çok etkileyecek bir emsal düşüşü değil.
 
Yükseklik sınırı değişti mi?
Hayır değişmedi. Yine eski plandaki gibi 80 metre sınırı var. Zemin oturumu değeri ve emsal değeri önemli bu planlarda. Zemin oturumu değerinin ne kadar olacağı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onaylayacağı kentsel tasarım projelerine bırakılmış. Bunun eski planda belirli bir sınırı vardı, en son yüzde 35’ti. Yeni planda o sınırı kaldırmışlar ve bu sınırı kentsel tasarım projesine bırakmışlar.
 
Peki, bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Kamusal alanlar için örneğin bahçeler için bir risk oluşturur mu?
Bunu siz de biz de bilemeyiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onaylayacağı kentsel tasarım projelerini görünce öğreneceğiz. Büyük adalarda bahçe mesafelerine uygun olarak yapılaşma olmalı. Onun için projelerde bilinçli bir şekilde binaların birbirlerine yaklaşma mesafelerinin oluşturulması gerekir.  
 
Yeni proje daha çok mülk sahiplerinin avantajına mı yoksa kamu yararı gözetilerek mi hazırlanmış?
Tabii ki biraz daha kamu yararının gözetildiğini söyleyebiliriz. İlk projeye göre daha az emsal kullanılıyor. Emsalin az verilmesi demek çevreye daha uygun, kontrollü bina yapılması demek. Bu da kamuya yararlı.
 
Orada faaliyet sürdüren inşaat şirketleri açısından nasıl bir durum söz konusu?
Onları çok etkileyecek bir azalma yok ortada. Emsal onları etkileyecek kadar düşürülmedi. Bir önceki planda yapı adasının bir altındaki kadastral alanda da donatı alanı ayrılıyordu. Onda yüzde 10’du, yapı adalarında yüzde 20 ayrılıyordu. Şimdi kadastral alanda donatı alanının terkini kaldırmış, yapı adasında donatı alanını yüzde 20’den 25’e çıkarmış. Kentsel tasarım projesinin onaylanması aşamasında Bakanlık donatı alanlarının yerlerinin belirlenmesini öngörüyor plan notlarında. Sonra yapı adası bazında oluşacak terklerde birliğin sağlanmasını istiyor. Eski plana göre kayıp olduğu görülmemekle birlikte bu, projelerle belirlenecek. Yollar genişletildiği ve donatı alanları arttırıldığı için kamu yararı da gözetilmiş.
 
Bu durumda inşaat şirketleri bağımsız davranamayacak değil mi?
Kentsel tasarım projesi ve imar durumuna göre hazırlanan avan projeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra şirketler bu projelere göre yapı izin belgelerini alacaktır. Böylece Fikirtepe ve Çevresi İmar Planı’na uygun bir yaplıaşma ortaya çıkar.

Son itiraz süresi 25 Eylül’den sonra nasıl bir prosedür izlenecek?
Biz Belediye olarak itiraz değerlendirmesi yapmıyoruz. İtirazları bize yapabilirler ama biz bu itirazları değerlendirilmek üzere Bakanlığa göndereceğiz. İtirazlar Bakanlıkça uygun görülürse itirazlar sonucu yapılan değişikliklerle plan yeniden askıya çıkarılır. İtiraz olmazsa bir ay sonra uygulamaya geçilecek. İtiraz olursa ve Bakanlık bu itirazları haklı bulup kabul ederse planda revize yapmaya gidecek. Revize edildikten sonra uygulamaya sokulacak. Yürütmeyi durdurma olmadıkça açılacak davalar da uygulamayı durduramayacaktır.
 
ÖZTÜRK: “PLANI OLUMLU BULUYORUZ”
Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, yeni planları olumlu bulduğunu belirterek şunları söylüyor: “Mevcut planlar yargı kararıyla iptal edilmişti. Dolayısıyla bir çıkmaza girilecekti ki girilmeden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni plan yaptı. Biraz denk geldi işin doğrusu. Doğru oldu. Tek endişe; kamu erkine her şeyin alınması, mevcut anlaşmaların geçersiz sayılması gibi problem var. Çünkü burada binlerce ev yıkılmış. İnsanlar taşınmışlar kimiler kira alıyor, kira ödeniyor… Mahallede kalanlar perişan… Sosyal bir patlamanın eşiğindeydi işin doğrusu. Ama şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu planı incelettiğimiz zaman; her ne kadar bazı küçülmeler olsa dahi genelde iyi bir plan. Müteahhitler birkaç düzenleme ile işlemlerine, işlerine devam edebilecekler. Önemli olan ondan sonra bir an evvel işin yürümesini sağlamak.”Plan çıkmadan birkaç hafta önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile bir görüşmeleri olduğunu söyleyen Başkan Öztürk, konuyla ilgili Fikirtepe’de bir bina tutulduğunu belirterek “Bir katı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, diğer katı Kadıköy Belediyesi’ne ait olacak. Ruhsatların verilmesinde çok seri bir şekilde davranılacak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile iletişim halinde olunacak.” diyerek işlerin çok daha hızlı ilerleyeceğinin müjdesini veriyor. Başkan Öztürk yeni plandaki her daireye iki otopark öngörülmesi, yolların genişletilmesi gibi konuları da çok önemli bulduklarını sözlerine ekliyor: “Bu kadar yoğun yapılaşmanın olduğu bir yerde otopark şartının konulması çok doğal bir olay. Doğru bir karar olarak görüyorum. Yolların genişliği 7 metreden 10 metreye çıkarılmış, caddeler büyütülmüş 30 metreye çıkarılmış. Dolayısıyla bazı sorunlar kökünden halledilmiş oluyor. Örneğin su sorunu. Bu bölgedeki pis suları tekrar arıtarak kullanmanız gerekir. Örneğin gri sularının toplanması tekrar kullanılmasıyla ilgili öneriler geldi. Dolayısıyla çevre ile ilgili alınacak her karar burada hayatı rahatlatır ve kolaylaştırır ileride. Ben bu konuyu destekliyorum. Maliyetleri başta biraz yüksek olabilir ama genel toplam içerisinde ülke açısından son derece önemli bir karar.”

 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.